Sunday, July 29, 2018

మహిళ - పర్యాయ పదాలు (ఆంధ్ర భారతి నుంచి)

మహిళ - పర్యాయ పదాలు (ఆంధ్ర భారతి నుంచి)

  • అంగన, అంచయాన, అంబుజలోచన, అంబుజవదన, అంబుజాక్షి, అంబుజానన, అంబురుహాక్షి, అక్క, అతివ, అన్ను, అన్నువ, అన్నువు, అబల, అబ్జనయన, అబ్జముఖి, అలరుబోడి, అలివేణి, అవ్వ, ఆటది, ఆడది, ఆడుగూతురు, ఆడుబుట్టువు, ఇంచుబోడి, ఇంతి, ఇందీవరాక్షి, ఇందునిభాస్య, ఇందుముఖి, ఇందువదన, ఇగురాకుబోణి, ఇగురుబో(డి)(ణి), ఇభయాన, ఉగ్మలి, ఉజ్జ్వలాంగి, ఉవిద, ఎలతీగబోడి, ఎలనాగ, ఏతుల, కంజముఖి, కంబుకం(ఠ)(ఠి), కంబుగ్రీవ, కనకాంగి, కన్నులకలికి, కప్పురగంధి, కమలాక్షి, కరభోరువు, కర్పూరగంధి, కలకంఠి, కలశస్తని, కలికి, కలువకంటి, కళింగ, కాంత, కించిద్విలగ్న, కిన్నెరకంఠి, కురంగనయన, కురంగాక్షి, కువలయాక్షి, కూచి, కృశమధ్యమ, కేశిని, కొమ, కొమరాలు, కొమిరె, కొమ్మ, కోమ, కోమలాంగి, కోమలి, క్రాలుగంటి, గజయాన, గరిత, గర్త, గుబ్బలాడి, గుబ్బెత, గుమ్మ, గోతి, గోల, చంచరీకచికుర, చంచలాక్షి, చంద్రముఖి, చంద్రవదన, చక్కనమ్మ, చక్కెరబొమ్మ, చక్కెరముద్దుగుమ్మ, చాన, చామ, చారులోచన, చిగురుటాకుబోడి, చిగురుబోడి, చిలుకలకొలికి, చెలి, చెలియ, చెలువ, చే(డె)(డియ), చోఱబుడుత, జక్కవచంటి, జని, జలజనేత్ర, జోటి, ఝషలోచన, తనుమధ్య, తన్వంగి, తన్వి, తమ్మికంటి, తరళలోచన, తరళేక్షణ, తరుణి, తలిరుబోడి, తలోదరి, తాటంకవతి, తాటంకిని, తామరకంటి, తామరసనేత్ర, తీయబోడి, తీ(గ)(వ)బోడి, తెఱవ, తెలిగంటి, తొ(గ)(వ)కంటి, తొయ్యలి, తోయజలోచన, తోయజాక్షి, తోయలి, దుండి, ధవళాక్షి, ననబోడి, నళినలోచన, నళినాక్షి, నవ(ల)(లా), నాంచారు, నాచారు, నాచి, నాతి, నాతుక, నారి, నితంబవతి, నితంబిని, నీరజాక్షి, నీలవేణి, నెచ్చెలి, నెలత, నెలతుక, పంకజాక్షి, పడతి, పడతుక, పద్మముఖి, పద్మాక్షి, పర్వేందుముఖి, పద్మాక్షి, పర్వేందుముఖి, పల్లవాధర, పల్లవోష్ఠి, పాటలగంధి, పుచ్చడీక, పుత్తడిబొమ్మ, పు(వు)(వ్వు)బోడి, పువ్వారుబోడి, పుష్కలాక్షి, పూబోడి, పైదలి, పొ(ల్తి)(లతి), పొ(ల్తు)(లతు)క, ప్రతీపదర్శిని, ప్రమద, ప్రియ, ప్రోడ, ప్రోయాలు, బంగారుబోడి, బాగరి, బాగులాడి, బింబాధర, బింబోష్ఠి, బోటి, భగిని, భామ, భామిని, భావిని, భీరువు, మండయంతి, మగువ, మచ్చెకంటి, మడతి, మడతుక, మత్తకాశిని, మదిరనయన, మదిరాక్షి, మసలాడి, మహిళ, మానవతి, మానిని, మించుగంటి, మించుబోడి, మీననేత్రి, మీనాక్షి, ముగుద, ముదిత, ముదిర, ముద్దరాలు, ముద్దియ, ముద్దుగుమ్మ, ముద్దులగుమ్మ, ముద్దులాడి, ముష్టిమధ్య, మృగలోచన, మృగాక్షి, మృగీవిలోకన, మెచ్చులాడి, మెఱుగారుబోడి, మెఱుగుబో(డి)(ణి), మెలుత, మె(ల్త)(లత), మె(ల్తు)(లతు)క, యోష, యోషిత, యోషిత్తు, రమణి, రామ, రుచిరాంగి, రూపరి, రూపసి, రోచన, లతకూన, లతాంగి, లతాతన్వి, లలన, లలిత, లలితాంగి, లీలావతి, లేడికంటి, లేమ, లోలనయన, లోలాక్షి, వధువు, వధూటి, వనజదళాయతాక్షి, వనజనేత్ర, వనజాక్షి, వనిత, వరవర్ణిని, వరానన, వరారోహ, వలజ, వశ, వామ, వామనయన, వామలోచన, వారిజలోచన, వారిరుహనేత్ర, వారిరుహలోచన, వారిరుహానన, వాల్గంటి, వాలుగకంటి, వాశిత, వాసుర, విరితీవబోడి, విరిబోడి, విశాలాక్షి, వెలది, శంపాంగి, శఫరాక్షి, శర్వరి, శాతోదరి, శిఖరిణి, శుకవాణి, శుభదంతి, శుభాంగి, శోభన, శ్యామ, శ్రమణ, సకి, సకియ, సారసాక్షి, సిత, సీమంతిని, సుందరి, సుగాత్రి, సుజఘన, సుదతి, సుదృక్కు, సుధ్యుపాస్య, సునయన, సుప్రియ, సుభాషిణి, సుభ్రువు, సుమతి, సుమధ్య, సుముఖ, సురదన, సులోచన, సువదన, హంసయాన, హరిణలోచన, హరేణువు, హేమ.
courtesy: http://mahilamanulu.blogspot.com/2015/12/blog-post_84.html


No comments:

Post a Comment